Oferta
Polski

Ogólne warunki dostawy

§ 1 Zakres obowiązywania

(1) fiss Klaus Friedrich e.K. Hauptstraße 8, 73650 Winterbach ("fiss") realizuje swoje dostawy i usługi w transakcjach handlowych z przedsiębiorcami z siedzibą w Niemczech, osobami prawnymi prawa publicznego lub publiczno-prawnymi funduszami specjalnymi wyłącznie na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Dostawy ("OWH"), o ile w poszczególnych umowach nie ustalono inaczej. O ile w dalszej części mowa jest o wykonaniu lub usługach, rozumie się przez to wszystkie dostawy i wszelkiego rodzaju usługi świadczone przez fiss na rzecz klienta.

(2) fiss nie świadczy usług na rzecz konsumentów w rozumieniu § 13 BGB. W związku z usługami wymienionymi w punkcie 1, OWH obowiązują również dla wszystkich zobowiązań przedumownych, jak również dla wszystkich przyszłych umów, nawet jeśli nie zostały one ponownie wyraźnie uzgodnione.

(3) W przypadku, gdy klient nie chce zaakceptować OWH, musi wcześniej poinformować o tym fiss w formie pisemnej. Odmienne warunki (zakupu) klienta lub osób trzecich są przedmiotem sprzeciwu. Warunki handlowe Klienta lub osób trzecich nie obowiązują również wtedy, gdy fiss nie sprzeciwi się ich ważności w danym przypadku lub gdy fiss powołuje się na pismo, które zawiera lub odwołuje się do warunków handlowych Klienta lub osoby trzeciej.

§ 2 Definicje

Dla celów niniejszych OWH oznacza lub oznacza się

  1. "Zamówienie" to wiążąca oferta klienta dotycząca zawarcia umowy;
  2. "Umowa indywidualna" umowa zawarta w indywidualnym przypadku na podstawie niniejszych OWH;
  3. "Zobowiązanie kardynalne" oznacza zobowiązanie istotne dla umowy, którego spełnienie jest warunkiem koniecznym dla prawidłowego wykonania umowy indywidualnej i na którego przestrzeganiu klient może polegać, a którego niewypełnienie zagraża osiągnięciu celu umowy.

§ 3 Umowa indywidualna

(1) Indywidualna umowa, a tym samym zobowiązanie umowne dotyczące poszczególnych usług, powstaje poprzez potwierdzenie zlecenia przez fiss, poprzez działanie rozstrzygające, w szczególności jeśli fiss rozpocznie świadczenie usług zgodnie z umową po złożeniu zlecenia, lub poprzez przyjęcie przez klienta wiążącej oferty fiss. Opisy produktów i usług fiss nie stanowią jeszcze wiążącej oferty.

(2) Klient jest związany zamówieniem przez okres 14 dni.

(3) fiss zastrzega sobie prawo własności i prawa autorskie do wszystkich ofert i kosztorysów przedstawionych przez fiss, jak również rysunków, ilustracji, obliczeń, broszur, katalogów, modeli, narzędzi i innych dokumentów oraz pomocy udostępnionych klientowi. Klient nie może bez wyraźnej zgody fiss udostępniać tych elementów osobom trzecim jako takich lub w zakresie treści, ujawniać ich, wykorzystywać samodzielnie lub przez osoby trzecie lub powielać. Na żądanie fiss klient jest zobowiązany zwrócić te przedmioty w całości fiss i zniszczyć wykonane kopie, jeśli nie są mu już potrzebne w zwykłym toku działalności lub negocjacje nie prowadzą do zawarcia umowy.

§ 4 Treść usług świadczonych przez fiss

(1) Konkretna treść usług świadczonych przez fiss wynika z indywidualnej umowy wraz z uzgodnionymi zmianami i uzupełnieniami do umowy.

(2) fiss jest uprawniony do niewielkich odstępstw od uzgodnionego świadczenia usług, o ile nie wpływają one negatywnie na jakość usług i są uzasadnione dla klienta.

(3) Opisy produktów, prezentacje, programy testowe itp. są opisami działania i nie stanowią gwarancji właściwości. Gwarancja, aby była skuteczna, musi mieć formę pisemną. Może być ona skutecznie zadeklarowana wyłącznie przez właściciela lub kierownictwo handlowe fiss. Inni pracownicy fiss nie są upoważnieni do składania oświadczeń gwarancyjnych.

(4) Tak długo, jak usługi świadczone przez fiss są bezpłatne dla klienta, usługi świadczone przez fiss są całkowicie dobrowolne, a klient nie ma żadnych roszczeń wobec fiss z tytułu kontynuacji usług. fiss zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia bezpłatnych usług w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.

(5) fiss może świadczyć swoje usługi również za pośrednictwem osób trzecich.

§ 5 Ceny, koszty dodatkowe

(1) Ceny dostaw i usług fiss wynikają z indywidualnej umowy wraz z uzgodnionymi zmianami umowy i uzupełnieniami. W przypadku braku indywidualnej umowy, ceny wynikają z aktualnego cennika obowiązującego w momencie zawierania umowy o świadczenie danej usługi, który można w każdej chwili uzyskać od fiss.

(2) Podane ceny nie zawierają kosztów ubezpieczenia, opakowania, wysyłki, załadunku i rozładunku, ewentualnych podatków, opłat i należności celnych, które mogą powstać w związku z transgranicznym przepływem towarów i usług, kosztów dodatkowych transakcji pieniężnych oraz ewentualnie ustawowego podatku od wartości dodanej.

§ 6 Płatność i zwłoka

(1) O ile nie uzgodniono inaczej, faktury wystawione przez fiss są płatne bez potrąceń natychmiast po otrzymaniu faktury i dostawie towaru. W przypadku dopuszczalnej dostawy częściowej, może ona zostać zafakturowana natychmiast.

(2) O ile uzgodniono płatność z góry, usługa zostanie wykonana przez fiss dopiero po otrzymaniu zapłaty.

(3) Jeżeli klient nie dokona zapłaty w terminie, od zaległych kwot naliczane są odsetki w wysokości 5% rocznie od dnia wymagalności; zastrzegamy sobie prawo do żądania wyższych odsetek i dalszych szkód w przypadku zwłoki.

(4) W przypadku zwłoki klienta naliczane są odsetki w wysokości ustawowej od danego momentu. fiss zastrzega sobie prawo do żądania wyższych odszkodowań za zwłokę.

(5) fiss jest uprawniony do zaliczenia płatności w pierwszej kolejności na poczet starszych długów klienta, pomimo odmiennych postanowień klienta, i poinformuje klienta o rodzaju dokonanego zaliczenia. Jeżeli powstały już koszty i odsetki, fiss jest uprawniony do zaliczenia płatności najpierw na poczet kosztów, następnie na poczet odsetek, a na końcu na poczet należności głównej.

(6) Płatność uznaje się za dokonaną dopiero wtedy, gdy fiss może dysponować daną kwotą.

(7) Jeżeli fiss poweźmie wiadomość o okolicznościach, które obiektywnie podważają wiarygodność kredytową klienta, w szczególności jeżeli klient wstrzyma płatności lub jeżeli polecenie zapłaty zostanie zwrócone z powodu braku wystarczającego pokrycia, fiss jest uprawniony do wezwania do zapłaty całego pozostałego zadłużenia. fiss jest również uprawniony w tym przypadku do żądania zaliczek lub złożenia zabezpieczenia.

7 Daty, terminy i przeszkody w spełnieniu świadczenia

(1) Terminy dostaw i świadczeń mogą być uzgodnione jako wiążące lub niewiążące. Jeżeli mają one być wiążące, to dla swej skuteczności wymagają formy pisemnej. Jeśli uzgodniono wysyłkę, okresy i terminy dostaw odnoszą się do momentu przekazania towaru spedytorowi, przewoźnikowi lub innej osobie trzeciej, której zlecono transport.

(2) fiss nie ponosi odpowiedzialności za niemożność dostawy lub opóźnienia w wykonaniu świadczenia spowodowane siłą wyższą lub innymi zdarzeniami, których nie można było przewidzieć w momencie zawierania umowy - należą do nich w szczególności wszelkiego rodzaju zakłócenia w pracy, trudności w pozyskiwaniu materiałów lub energii, opóźnienia w transporcie, strajki, zgodne z prawem lokauty, zarządzenia urzędowe lub niedostarczenie, nieprawidłowe dostarczenie lub opóźnienie w dostawie przez dostawców, nawet jeśli występują one u dostawców fiss lub ich poddostawców - za które fiss nie ponosi odpowiedzialności. fiss niezwłocznie poinformuje klienta o takiej niemożności dostawy lub opóźnieniu w wykonaniu świadczenia.

(3) Jeśli zdarzenia w rozumieniu ust. 2 w znacznym stopniu utrudniają lub uniemożliwiają fiss dostawę lub wykonanie świadczenia, a utrudnienie i przeszkoda nie są jedynie czasowo ograniczone, fiss jest uprawniony do odstąpienia lub wypowiedzenia danej umowy indywidualnej. Jeśli takie zdarzenia prowadzą do czasowych przeszkód, terminy dostaw lub usług zostają przedłużone lub terminy dostaw lub usług zostają przesunięte o okres trwania przeszkody plus rozsądny okres rozruchu. Jeżeli przeszkoda trwa dłużej niż dwa miesiące, klient jest uprawniony do odstąpienia od niezrealizowanej części lub do wypowiedzenia danej umowy indywidualnej po wyznaczeniu odpowiedniego terminu dodatkowego z zagrożeniem odmowy.

(4) Ustęp 3 zdanie 2 stosuje się odpowiednio, jeżeli klient nie współpracuje wbrew umowie, np. nie udziela informacji, nie realizuje dostaw lub zalega z płatnościami. Prawo klienta do odstąpienia lub wypowiedzenia umowy jest jednak w tych przypadkach wykluczone.

(5) Jeżeli strony umowy uzgodnią w późniejszym czasie inne lub dodatkowe świadczenia, które mają wpływ na uzgodnione terminy, terminy te zostaną przedłużone o odpowiedni okres czasu.

(6) Prawa klienta zgodnie z § 15 (Odpowiedzialność cywilna fiss) oraz ustawowe prawa fiss, w szczególności w przypadku wyłączenia obowiązku świadczenia (np. z powodu niemożliwości lub bezzasadności wykonania i/lub późniejszego wykonania), pozostają nienaruszone.

§ 8 Przypomnienie i wyznaczenie terminu dodatkowego przez klienta

(1) Zakończenie dalszej wymiany świadczeń z powodu problemów ze spełnieniem świadczenia (np. w przypadku odstąpienia od umowy, wypowiedzenia z ważnego powodu lub odszkodowania za szkody zamiast spełnienia świadczenia), jak również obniżenie uzgodnionego wynagrodzenia przez klienta musi być zawsze zagrożone podaniem przyczyny i wyznaczeniem odpowiedniego terminu na usunięcie wad. Dopiero po bezowocnym upływie tego terminu wypowiedzenie lub obniżka stają się skuteczne. W przypadkach określonych w § 323 ust. 2 BGB można pominąć wyznaczenie terminu.

(2) Wszelkie oświadczenia klienta w tym kontekście, w szczególności upomnienia i przedłużenia terminu, wymagają dla swej skuteczności formy pisemnej. Okres prolongaty musi być rozsądny. Wyznaczenie przez klienta terminu krótszego niż dwa tygodnie jest uzasadnione tylko w przypadku szczególnie pilnej potrzeby.

§ 9 Potrącenie, zatrzymanie i cesja

(1) Klient jest uprawniony do potrącenia i zatrzymania tylko wtedy, gdy wierzytelności wzajemne zostały prawomocnie stwierdzone, są bezsporne lub są gotowe do rozstrzygnięcia. Klient jest jednak, bez dalszych przesłanek ze zdania 1

a) jest uprawniony do potrącenia również wtedy, gdy chce dokonać potrącenia wierzytelności z wierzytelnością fiss, która pozostaje we wzajemnym stosunku do wierzytelności klienta (np. potrącenie wierzytelności o odszkodowanie z tytułu niewykonania lub zwłoki z wierzytelnością o zapłatę należnego wynagrodzenia),

b) jest uprawniony do zatrzymania również wtedy, gdy prawo zatrzymania jest dochodzone z powodu roszczeń wzajemnych z tego samego stosunku umownego.

(2) Z wyjątkiem § 354a HGB (niemieckiego kodeksu handlowego) klient może przenieść swoje roszczenia wobec fiss na osoby trzecie tylko za uprzednią pisemną zgodą fiss.

§ 10 Dostawa, przeniesienie ryzyka, przejęcie kosztów, dostawa częściowa

(1) W przypadku braku innych uzgodnień, wszystkie dostawy odbywają się na ryzyko i koszt klienta. Dalsze szczegóły dotyczące dostawy, np. określenie miejsca dostawy i uzgodnienie INCOTERMS, są uregulowane w indywidualnej umowie.

(2) fiss jest uprawniony do dostaw częściowych, jeżeli dostawa częściowa jest dla klienta użyteczna w zakresie zgodnego z umową celu, dostawa pozostałych zamówionych świadczeń jest zapewniona, a klient nie ponosi z tego powodu znaczących dodatkowych nakładów lub dodatkowych kosztów (chyba że fiss zgodzi się na poniesienie tych kosztów).

§ 11 Zastrzeżenie własności

(1) Do momentu spełnienia wszystkich roszczeń ze stosunku handlowego (łącznie ze wszystkimi roszczeniami salda ze stosunku rachunku bieżącego ograniczonego do tego stosunku handlowego), które przysługują fiss wobec klienta z jakiegokolwiek tytułu prawnego, fiss otrzymuje następujące zabezpieczenia.

(2) Dostarczony towar pozostaje własnością fiss do momentu całkowitej zapłaty wszystkich zabezpieczonych roszczeń. Towary te, jak również towary objęte zastrzeżeniem własności, które zgodnie z poniższymi postanowieniami zajmują ich miejsce, są dalej określane jako "towary objęte zastrzeżeniem własności". O ile w dalszej części mowa jest o wartości towaru lub pozycji, należy przez to rozumieć wartość fakturową, w przypadku braku faktury - cenę katalogową, a w przypadku braku ceny katalogowej - wartość obiektywną.

(3) Klient przechowuje towar zastrzeżony nieodpłatnie i z zachowaniem staranności przezornego przedsiębiorcy na fiss. Jest on zobowiązany do odpowiedniego ubezpieczenia towaru zastrzeżonego i do przedstawienia fiss na żądanie dowodu takiego ubezpieczenia.

(4) Klient jest uprawniony do przetwarzania towaru zastrzeżonego w ramach zwykłej działalności gospodarczej oraz do łączenia i mieszania go z innymi przedmiotami, w tym z nieruchomościami (dalej również łącznie jako "przetwarzanie" lub "obróbka") oraz do jego sprzedaży do momentu zaistnienia przypadku realizacji (ustęp 11). Zastawy i przewłaszczenia na zabezpieczenie są niedopuszczalne.

(5) Jeśli towar zastrzeżony zostanie przetworzony przez klienta, uzgadnia się, że przetwarzanie odbywa się w imieniu i na rachunek fiss jako producenta oraz że fiss nabywa bezpośrednio własność lub - jeśli przetwarzanie odbywa się z materiałów kilku właścicieli lub wartość przetworzonego przedmiotu jest wyższa niż wartość towaru zastrzeżonego - współwłasność (własność ułamkowa) nowo powstałej rzeczy w stosunku wartości towaru zastrzeżonego do wartości nowo powstałej rzeczy. W przypadku, gdy nie dojdzie do takiego nabycia własności na rzecz fiss, a nowo powstała rzecz jest rzeczą ruchomą, klient już teraz przenosi swoją przyszłą własność lub współwłasność nowo powstałej rzeczy w stosunku wymienionym w zdaniu 1 na rzecz fiss jako zabezpieczenie.

(6) W przypadku odsprzedaży towaru zastrzeżonego klient już teraz przenosi na fiss tytułem zabezpieczenia wynikające z tego roszczenia wobec kupującego - w przypadku współwłasności fiss w towarze zastrzeżonym jednak tylko proporcjonalnie do udziału we współwłasności. To samo dotyczy innych roszczeń, które wchodzą w miejsce towaru zastrzeżonego lub powstają w inny sposób w odniesieniu do towaru zastrzeżonego, jak np. roszczenia ubezpieczeniowe lub roszczenia z tytułu czynu niedozwolonego w przypadku utraty lub zniszczenia.

(7) Jeżeli klient przetwarza towar zastrzeżony na zlecenie swojego klienta ("klient końcowy"), to już teraz odstępuje on swoją wierzytelność, która mu przysługuje jako wynagrodzenie za dostawę i przetworzenie, na rzecz fiss w drodze zabezpieczenia - ale tylko proporcjonalnie do udziału we współwłasności fiss. Jeżeli towary podlegające zastrzeżeniu własności połączone są z nieruchomościami, wówczas wysokość cedowanej wierzytelności określa się proporcjonalnie według stosunku wartości dostarczonych przez fiss towarów podlegających zastrzeżeniu własności do pozostałych połączonych rzeczy ruchomych.

(8) Do odwołania klient jest upoważniony do ściągania odstąpionych wierzytelności zgodnie z ustępem 6 i 7. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego przekazania fiss płatności z tytułu odstąpionych wierzytelności do wysokości zabezpieczonej wierzytelności. W przypadku uzasadnionych powodów, w szczególności w przypadku zwłoki w płatności, zaprzestania płatności lub uzasadnionych oznak nadmiernego zadłużenia lub grożącej niewypłacalności klienta, fiss jest uprawniony do odwołania upoważnienia klienta do ściągania należności. fiss jest również uprawniony, po uprzednim ostrzeżeniu i dotrzymaniu rozsądnego terminu płatności oraz jego bezowocnym upływie, do ujawnienia cesji w drodze zabezpieczenia, do realizacji scedowanych wierzytelności oraz do żądania ujawnienia cesji w drodze zabezpieczenia przez klienta klientom końcowym. W przypadku zaistnienia ważnego powodu zgodnie ze zdaniem 3 lub bezowocnego upływu terminu zgodnie ze zdaniem 4, klient musi udzielić fiss informacji wymaganych do dochodzenia swoich praw wobec klienta końcowego i przekazać niezbędne dokumenty.

(9) Jeżeli osoby trzecie uzyskają dostęp do towaru zastrzeżonego, w szczególności poprzez zajęcie, klient niezwłocznie poinformuje je o własności fiss i powiadomi o tym fiss, aby umożliwić fiss dochodzenie swoich praw własności. Jeśli osoba trzecia nie jest w stanie zwrócić fiss poniesionych w związku z tym kosztów sądowych lub pozasądowych, wówczas klient ponosi odpowiedzialność wobec fiss z tego tytułu.

(10) fiss wyda towary podlegające zastrzeżeniu własności, jak również przedmioty lub roszczenia zastępcze, o ile ich wartość przekracza o więcej niż 10% kwotę zabezpieczonych roszczeń. Wybór przedmiotów, które mają zostać następnie zwolnione, należy do fiss.

(11) Jeżeli fiss odstąpi od umowy w przypadku sprzecznego z umową zachowania klienta - w szczególności w przypadku zwłoki w płatności - (zdarzenie realizacyjne), fiss ma prawo zażądać zwrotu towaru zastrzeżonego.

§ 12 Obowiązek sprawdzenia i zawiadomienia o wadach

(1) Klient jest zobowiązany do sprawdzenia towaru natychmiast po dostawie i w przypadku ujawnienia się wady niezwłocznie powiadomić nas o tym na piśmie, podając dokładny opis objawów wady, o ile jest to możliwe w ramach zwykłej działalności. W każdym przypadku oczywiste wady należy zgłosić pisemnie w ciągu 5 dni roboczych od dostawy, a wady niewidoczne podczas oględzin należy zgłosić w takim samym terminie od ich wykrycia. Przed rozpoczęciem użytkowania klient powinien dokładnie sprawdzić każdą istotną funkcję.

(2) Ustęp 1 obowiązuje również w przypadku kolejnych dostaw, które klient otrzyma w ramach odpowiedzialności za wady.

(3) W przypadku braku zawiadomienia ze strony klienta towar uznaje się za zaakceptowany, chyba że wada nie była rozpoznawalna podczas kontroli.

(4) Jeśli wada ujawni się dopiero po dostawie, zawiadomienia należy dokonać niezwłocznie po jej stwierdzeniu, w przeciwnym razie towar uznaje się za zatwierdzony również z uwagi na tę wadę.

(5) Jeśli fiss podstępnie zataił wadę lub przyjął gwarancję jakości wykonania świadczenia, fiss nie może powoływać się na powyższe postanowienia.

§ 13 Wady fizyczne

(1) Towar posiada uzgodnioną jakość, opisaną w indywidualnej umowie, nadaje się do założonego w umowie, a poza tym do zwykłego użytku i posiada jakość typową dla towarów tego rodzaju.

(2) Roszczenia z tytułu wad fizycznych są wykluczone w szczególności w przypadku

a) w przypadku umowy sprzedaży na dostawę towarów używanych;

b) dostaw i usług fiss, za które klient nie jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia, w szczególności szkoleń i instruktażu;

c) tylko nieznaczne odchylenia od uzgodnionej jakości i tylko nieznaczne pogorszenie użyteczności;

d) Uszkodzenia wynikające z faktu, że klient lub osoba trzecia działająca na jego zlecenie nieprawidłowo składowała, transportowała, instalowała, obsługiwała lub używała towaru, dokonała zmian lub modyfikacji towaru, wymieniła części lub użyła materiałów eksploatacyjnych, które nie odpowiadają oryginalnej specyfikacji, o ile nie jest to zawinione przez fiss;

e) naruszenia umownego obowiązku sprawdzenia lub zawiadomienia o wadach zgodnie z § 12;

f) naruszenie ustawowego obowiązku kontroli lub zawiadomienia o wadach zgodnie z §§ 377 i 381 niemieckiego kodeksu handlowego (HGB);

g) wad, o których klient wiedział w momencie zawierania umowy; jeśli wada pozostała nieznana klientowi z powodu rażącego zaniedbania, klient może dochodzić praw z tytułu tej wady tylko wtedy, gdy fiss podstępnie zataił wadę lub przyjął gwarancję jakości przedmiotu;

h) w przypadku dostawy lub usługi za granicą, jak również w przypadku, gdy towar jest przeznaczony do dalszej sprzedaży lub użytkowania na terytorium poza Republiką Federalną Niemiec, jeżeli towar narusza normy techniczne, przepisy prawne lub inne suwerenne przepisy, które obowiązują w kraju klienta lub na innym terytorium poza Republiką Federalną Niemiec, na którym towar jest przeznaczony do dalszej sprzedaży lub użytkowania, a których fiss nie znał ani nie powinien był znać; fiss nie jest zobowiązany do badania specyfiki prawa zagranicznego.

(3) Klient wspiera fiss w analizie błędów i usuwaniu wad poprzez konkretne opisywanie występujących problemów, wyczerpujące informowanie fiss oraz zapewnienie fiss czasu i możliwości koniecznych do usunięcia wad.

(4) Wada zostanie usunięta według uznania fiss poprzez usunięcie wady na miejscu lub w siedzibie fiss lub poprzez dostarczenie towaru, który nie posiada wady. Z powodu wady należy zaakceptować co najmniej trzy próby jej usunięcia.

(5) W celu zbadania wadliwości towaru, fiss może według własnego uznania

a) towar lub jego część zostanie przesłany do fiss w celu naprawy i późniejszego zwrotu; należy zrezygnować z przesyłek bezpłatnych lub niewystarczająco frankowanych, przesyłki bezpłatne lub niewystarczająco frankowane nie będą przyjmowane przez fiss;

b) serwisant z fiss przeprowadzi naprawę na miejscu u klienta po wcześniejszej konsultacji z klientem.

(6) Nakłady konieczne do przeprowadzenia kontroli i późniejszego wykonania, w szczególności koszty transportu, przejazdu, robocizny i materiałów, jak również, o ile dotyczy, koszty demontażu i montażu, zostaną poniesione lub zwrócone przez fiss zgodnie z przepisami ustawowymi, jeśli rzeczywiście wystąpiła wada. Nie dotyczy to sytuacji, gdy koszty wzrastają, ponieważ towar znajduje się w innym miejscu niż miejsce jego przeznaczenia. O ile zgłoszona przez klienta wada nie może zostać stwierdzona lub fiss nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie funkcjonalności, w szczególności zgodnie z punktem 2 lit. d), klient ponosi koszty fiss według uzgodnionych lub zwyczajowych cen, chyba że brak wadliwości nie był rozpoznawalny dla kupującego.

(7) W przypadku wad dostarczonych przez fiss przedmiotów innych producentów, których fiss nie może usunąć z przyczyn licencyjnych lub faktycznych, fiss według własnego uznania dochodzi roszczeń z tytułu wad od swojego dostawcy lub odstępuje je klientowi. Roszczenia z tytułu wad zgodnie z niniejszym § 13 wobec fiss istnieją w przypadku cesji roszczeń z tytułu wad na klienta tylko wtedy, gdy prawne dochodzenie powyższych roszczeń wobec dostawcy fiss nie powiodło się, za co klient nie ponosi odpowiedzialności, lub jest bezskuteczne, np. z powodu niewypłacalności. fiss zwraca klientowi koszty sporu sądowego, które zgodnie z prawem kosztów podlegają zwrotowi, o ile klient i jego przedstawiciele prawni mogli je uznać za konieczne w danych okolicznościach i nie podlegają one zwrotowi przez dostawcę fiss.

(8) Wyłączenia i ograniczenia praw klienta zgodnie z niniejszym § 13 nie obowiązują, o ile fiss działał w sposób nieuczciwy lub przejął gwarancję jakości przedmiotu.

(9) Zakres i wysokość odpowiedzialności za szkody i zwrot daremnych nakładów z powodu wady, za którą odpowiada fiss, reguluje § 15 (Odpowiedzialność cywilna fiss).

§ 14 Wady prawne

(1) fiss gwarantuje, że towar nie jest przedmiotem praw osób trzecich na terenie Republiki Federalnej Niemiec. fiss jest zobowiązany do sprawdzenia sprzecznych praw własności przemysłowej lub innej własności intelektualnej osób trzecich jedynie na terenie Republiki Federalnej Niemiec.

(2) W przypadku dostawy za granicę oraz w przypadku, gdy towar jest przeznaczony do dalszej odsprzedaży lub użytkowania na obszarze poza Republiką Federalną Niemiec, wada prawna z powodu sprzecznych praw własności przemysłowej lub innej własności intelektualnej osób trzecich istnieje tylko wtedy, gdy fiss wiedział lub powinien był wiedzieć o tym w momencie zawierania umowy.

(3) W przypadku wad prawnych fiss udziela rękojmi w ten sposób, że według uznania fiss towar zostanie zmieniony lub wymieniony w taki sposób, że prawa osób trzecich nie będą już naruszane, ale towar będzie nadal spełniał uzgodnione w umowie funkcje, lub klient otrzyma prawo użytkowania poprzez zawarcie umowy licencyjnej.

(4) Klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania firmy fiss w formie pisemnej, jeśli osoby trzecie dochodzą praw własności (np. praw autorskich, praw do znaków towarowych lub praw patentowych) do towaru. Klient upoważnia fiss do samodzielnego prowadzenia sporu z osobą trzecią. Jeśli fiss skorzysta z tego upoważnienia, klient nie może z własnej inicjatywy uznać roszczeń osoby trzeciej bez zgody fiss. fiss będzie bronił roszczeń osoby trzeciej na własny koszt i zwolni klienta z wszelkich niezbędnych kosztów związanych z obroną przed tymi roszczeniami, o ile nie wynikają one z zachowania klienta naruszającego obowiązki (np. użycie towaru niezgodnie z umową).

(5) § 13 ust. 2 lit. e) i f) oraz ust. 6, 7, 8 i 9 obowiązują odpowiednio.

§ 15 Odpowiedzialność fiss

(1) Odpowiedzialność fiss za szkody, niezależnie od podstawy prawnej (np. niemożność, zwłoka, wadliwa lub nieprawidłowa dostawa lub wykonanie, naruszenie umowy i czyn niedozwolony), jest ograniczona zgodnie z niniejszym § 15 (Odpowiedzialność fiss), o ile odpowiedzialność ta zakłada winę fiss.

(2) Odpowiedzialność fiss za zwykłe niedbalstwo jest wykluczona, chyba że chodzi o naruszenie kardynalnego obowiązku. W przypadku naruszenia takiego zobowiązania kardynalnego, odpowiedzialność fiss z tytułu zwykłego niedbalstwa jest ograniczona do szkód przewidywalnych w momencie zawierania umowy i typowych dla danej umowy. fiss ponosi odpowiedzialność z tytułu zwykłego niedbalstwa maksymalnie do wysokości granic odpowiedzialności uzgodnionych w danej umowie.

(3) W przypadku rażącego zaniedbania odpowiedzialność fiss jest ograniczona do szkód, które można było przewidzieć w momencie zawierania umowy i które są typowe dla umowy.

(4) O ile naruszenie obowiązków przez fiss dotyczy dostaw i usług, które fiss świadczy na rzecz klienta dobrowolnie i bezpłatnie (np. w ramach darowizny, pożyczki lub bezpłatnej usługi handlowej, jak również w przypadku czystej przysługi), odpowiedzialność za zwykłe zaniedbanie jest w całości wykluczona. O ile po zawarciu umowy fiss udziela informacji technicznych lub porad, które nie należą do uzgodnionego umownie zakresu usług świadczonych przez fiss, odbywa się to bezpłatnie z wyłączeniem odpowiedzialności za błędne informacje lub porady.

(5) Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności zgodnie z niniejszym § 15 (Odpowiedzialność cywilna fiss) obowiązują odpowiednio w przypadku roszczeń o zwrot daremnych nakładów.

(6) Wykluczenia i ograniczenia odpowiedzialności zgodnie z niniejszym § 15 (Odpowiedzialność cywilna fiss) obowiązują w takim samym stopniu na rzecz organów, przedstawicieli ustawowych, pracowników i innych osób działających w zastępstwie fiss. Podobnie, w przypadku wadliwej dostawy lub usługi, obowiązują one również w stosunku do tych dostawców, od których fiss otrzymał wadliwą dostawę lub usługę w całości lub w części.

(7) Ograniczenia zawarte w niniejszym § 15 (Odpowiedzialność cywilna fiss) nie dotyczą odpowiedzialności cywilnej fiss z tytułu umyślnego działania, z tytułu naruszenia życia, ciała lub zdrowia, w przypadku zamiaru oszustwa, w przypadku przejęcia gwarancji lub w przypadku roszczeń z tytułu ustawy o odpowiedzialności cywilnej za produkt.

§ 16 Przedawnienie

(1) Okres przedawnienia wynosi

a) w przypadku roszczeń z tytułu wad fizycznych lub wad prawnych o zwrot wynagrodzenia z tytułu odstąpienia lub obniżenia - jeden rok od złożenia skutecznego oświadczenia o odstąpieniu lub obniżeniu; odstąpienie lub obniżenie jest skuteczne tylko wtedy, gdy zostało zgłoszone w terminie określonym w lit. b) w przypadku wad fizycznych lub w lit. c) w przypadku wad prawnych;

b) jeden rok w przypadku roszczeń wynikających z wad fizycznych, które nie są przedmiotem zwrotu wynagrodzenia z tytułu odstąpienia lub obniżenia;

c) dwa lata w przypadku roszczeń wynikających z wad prawnych, których przedmiotem nie jest zwrot wynagrodzenia z tytułu odstąpienia lub obniżenia; jeżeli jednak wada prawna polega na wyłącznym prawie osoby trzeciej, na podstawie którego osoba trzecia może żądać wydania lub zniszczenia rzeczy wydanej klientowi, stosuje się ustawowy termin przedawnienia;

d) dwa lata w przypadku roszczeń o zwrot wynagrodzenia, odszkodowanie lub zwrot daremnych nakładów, które nie są oparte na wadach fizycznych lub wadach prawnych.

(2) Z zastrzeżeniem odmiennych indywidualnych postanowień umownych, termin przedawnienia w przypadkach wymienionych w ust. 1 lit. b) i c) rozpoczyna się zgodnie z przepisami ustawowymi, w szczególności z obowiązującą ustawą o odpowiedzialności za wady, w przypadku lit. d) od momentu, w którym klient dowiedział się o okolicznościach stanowiących podstawę roszczenia lub powinien był się o nich dowiedzieć bez rażącego niedbalstwa.

(3) Bieg przedawnienia rozpoczyna się najpóźniej po upływie maksymalnych terminów określonych w § 199 BGB.

(4) Niezależnie od powyższego obowiązują ustawowe przepisy dotyczące przedawnienia

a) w przypadku roszczeń o odszkodowanie i zwrot daremnych nakładów wynikających z rażącego niedbalstwa oraz w przypadkach określonych w § 15 ust. 7,

b) w przypadku roszczeń z tytułu wad w przypadkach określonych w § 438 ust. 1 nr 2 BGB,

c) w przypadku roszczeń o zwrot nakładów po rozwiązaniu umowy najmu, jak również

d) w przypadku wszystkich innych roszczeń niż te, o których mowa w ustępie 1.

§ 17 Poufność, kary umowne za naruszenie poufności, ochrona danych osobowych

(1) Zleceniodawca zobowiązuje się do traktowania wszystkich informacji poufnych jako ściśle tajnych i do wykorzystywania ich wyłącznie w celu realizacji danej umowy.

(2) Informacje poufne to wszystkie informacje ze stosunków handlowych, które zgodnie z wyraźnym życzeniem fiss i/lub w zależności od okoliczności danego przypadku muszą zostać zachowane w tajemnicy.

(3) Obowiązek zachowania poufności nie obejmuje lub przestaje obejmować informacje, które w sposób oczywisty

a) były znane lub ogólnie dostępne przed ich ujawnieniem lub stały się znane lub ogólnie dostępne po ich ujawnieniu bez udziału lub winy klienta lub,

b) są już znane klientowi przed zgłoszeniem lub zostały mu później ujawnione przez osobę trzecią bez naruszenia obowiązku zachowania poufności,

c) zostały opracowane przez klienta niezależnie od zawiadomienia,

d) muszą zostać ujawnione na podstawie wiążącego urzędowego lub sądowego nakazu lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, przy czym wystarczy, że klient po dokładnym zbadaniu mógł w sposób uzasadniony założyć taki obowiązek ujawnienia; klient musi poinformować fiss. z wyprzedzeniem o wymuszonym ujawnieniu, o ile jest to zgodne z prawem, i ograniczyć ujawnienie do niezbędnego zakresu.

(5) Powyższe postanowienia dotyczące poufności pozostają nienaruszone w przypadku wypowiedzenia umowy i obowiązują przez czas nieokreślony. Dalsze prawne zobowiązania do zachowania poufności pozostają nienaruszone.

(6) Klient jest zobowiązany do przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.

§ 18 Komunikaty i oświadczenia

(1) Z zastrzeżeniem odmiennych przepisów, forma tekstowa zgodnie z § 126b BGB (np. e-mail i faks) jest wystarczająca, ale również konieczna dla skuteczności oświadczeń i zawiadomień, które wiążą się ze zwykłym wykonaniem umowy. Jednakże oświadczenia, które zmieniają, rozwiązują lub w inny sposób restrukturyzują stosunek umowny (np. wypowiedzenia) lub dla których niniejsze OWH lub przepisy prawa wyraźnie to nakazują, muszą mieć formę pisemną (§ 126 BGB), przy czym dla zachowania terminu wystarczające jest przekazanie za pomocą środków telekomunikacyjnych, jeśli odbiorca otrzyma oryginał pisemnego oświadczenia w możliwie najkrótszym czasie. Wymóg zachowania formy pisemnej zgodnie ze zdaniem 2 obowiązuje również w przypadku porozumienia o odstąpieniu od wymogu zachowania formy pisemnej.

(2) E-mail uważa się za pochodzący od drugiej strony, o ile nie zostanie udowodnione inaczej, jeśli e-mail zawiera nazwisko i adres e-mail nadawcy oraz brzmienie nazwiska nadawcy jako zakończenie wiadomości.

§ 19 Postanowienia końcowe

(1) Niniejsze OWH, jak również wszystkie poszczególne umowy zawarte w ich ramach podlegają wyłącznie prawu Republiki Federalnej Niemiec. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) jest wyłączona; bezwzględnie obowiązujące postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (w szczególności art. 12, art. 28 oraz art. 89 i nast. CISG) pozostają nienaruszone.

(2) Jeśli klient jest kupcem, osobą prawną prawa publicznego lub specjalnym funduszem prawa publicznego lub nie ma ogólnej właściwości sądowej w Republice Federalnej Niemiec, wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów w związku z poszczególnymi umowami zawartymi z uwzględnieniem niniejszych OWH jest siedziba fiss. Ponadto, każde inne miejsce właściwości sądowej ma zastosowanie do działań prawnych fiss przeciwko Klientowi. Obowiązkowe przepisy ustawowe dotyczące wyłącznych miejsc jurysdykcji pozostają nienaruszone przez to rozporządzenie.

(3) Jeżeli klientem jest kupiec, osoba prawna prawa publicznego lub fundusz specjalny prawa publicznego, miejscem wykonania jest siedziba fiss, o ile w danej umowie nie postanowiono inaczej.

(4) O ile umowa indywidualna zawarta z klientem na podstawie niniejszych OWH zawiera luki, to w celu wypełnienia tych luk uznaje się za prawnie skuteczne te postanowienia, które strony uzgodniłyby zgodnie z celami gospodarczymi umowy indywidualnej, gdyby wiedziały o luce.